રાજનીતિ કી પાઠશાલા દ્વારા બંધારણ દિવસની ઉજવણી

27 November 2020 06:11 PM
Rajkot
  • રાજનીતિ કી પાઠશાલા દ્વારા બંધારણ દિવસની ઉજવણી

સમગ્ર ભારત દેશ બધારણ દિવસ ઉજવી રહ્યો હોઇ ત્યારે બંધારણના ઘડવૈયા બાબા સાહેબ આંબેડરે આ દિવસથી વિશ્ર્વનું સર્વ શ્રેષ્ઠ બંધારણ લખવાની શરૂઆત કરી હતી. બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાએ વંદન કરી બંધારણના પુસ્તકની પ્રતિમા બનાવી બંધારણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રાજકોટ રાજનીતિ કી પાઠશાલાના નેશનલ પ્રમુખ મહેશ રાજપુતએ જણાવ્યું હતું કે ભારતનું બંધારણએ વિશ્ર્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ બંધારણ છે. રાજકોટ પાઠશાલાના પ્રમુખ મૌલેક મકવાણાની આગેવાનીમાં હોસ્પિટલ ચોક ખાતે ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા સામે ભારતીય બંધારણને રાખી ફૂલ હાર પહેરાવીને સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો.


Related News

Loading...
Advertisement