લોકડાઉનમાં છેલ્લા 17 દિવસની અંદર જાહેરનામા ભંગના 770 થી પણ વધુ ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા

10 April 2020 06:00 PM
Rajkot Video

લોકડાઉનમાં છેલ્લા 17 દિવસની અંદર જાહેરનામા ભંગના 770 થી પણ વધુ ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા


Loading...
Advertisement