રાજકોટમાં લોકડાઉનની કામગીરીમાં વ્યસ્ત પોલીસ કર્મીઓ - અધિકારીઓની મેડીકલ ચકાસણી કરવામાં આવી

08 April 2020 06:33 PM
Rajkot Video

રાજકોટમાં લોકડાઉનની કામગીરીમાં વ્યસ્ત પોલીસ કર્મીઓ - અધિકારીઓની મેડીકલ ચકાસણી કરવામાં આવી


Loading...
Advertisement