હોમ ક્વોરન્ટાઈન લોકોને વાહનની ચાવી ગ્રામપંચાયતમાં જમા કરાવવાની રહેશે

08 April 2020 06:31 PM
Rajkot Video

હોમ ક્વોરન્ટાઈન લોકોને વાહનની ચાવી ગ્રામપંચાયતમાં જમા કરાવવાની રહેશે


Loading...
Advertisement