લોકડાઉનને પગલે સમગ્ર શહેર પર પોલીસની બાજ નજર, ડ્રોન કેમેરાથી સતત શહેરનું નિરીક્ષણ

07 April 2020 06:50 PM
Rajkot Video

લોકડાઉનને પગલે સમગ્ર શહેર પર પોલીસની બાજ નજર, ડ્રોન કેમેરાથી સતત શહેરનું નિરીક્ષણ


Loading...
Advertisement