લોકડાઉનને પગલે સમગ્ર જુનાગઢ શહેર પર ડ્રોન કેમેરાથી પોલીસની નજર...જુઓ વિડિઓ...

30 March 2020 06:20 PM
Junagadh Video

લોકડાઉનને પગલે સમગ્ર જુનાગઢ શહેર પર ડ્રોન કેમેરાથી પોલીસની નજર...જુઓ વિડિઓ...


Loading...
Advertisement