રાજકોટ શહેરમાં તમામ પછાત વિસ્તારોમાં તંત્ર દ્વારા વિનામુલ્યે 10 દિવસના રાશનની વ્યવસ્થા કરાશે

25 March 2020 06:58 PM
Rajkot Video

રાજકોટ શહેરમાં તમામ પછાત વિસ્તારોમાં તંત્ર દ્વારા વિનામુલ્યે 10 દિવસના રાશનની વ્યવસ્થા કરાશે


Loading...
Advertisement