સોની બજારમાં બંધ હોવાથી ચોરોને મળ્યું મોકળું મેદાન, ભરત જવેલર્સ નામની દુકાનમાં થઈ ચોરી

24 March 2020 07:58 PM
Rajkot Video

સોની બજારમાં બંધ હોવાથી ચોરોને મળ્યું મોકળું મેદાન, ભરત જવેલર્સ નામની દુકાનમાં થઈ ચોરી


Loading...
Advertisement