બગલામુખી મંદિરના પાખંડી પ્રશાંતને લોકઅપમાં અનુયાયીઓ ભોજન અને ઠંડા પીણા પહોંચાડે છે

28 February 2020 06:34 PM
vadodara Video

બગલામુખી મંદિરના પાખંડી પ્રશાંતને લોકઅપમાં અનુયાયીઓ ભોજન અને ઠંડા પીણા પહોંચાડે છે


Loading...
Advertisement