જગ્યા ખાલી કરાવવા બાબતે પોલીસ અને સ્થાનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ, પોલીસનો બળપ્રયોગ

13 February 2020 07:26 PM
Surat Video

જગ્યા ખાલી કરાવવા બાબતે પોલીસ અને સ્થાનિકો વચ્ચે ઘર્ષણ, પોલીસનો બળપ્રયોગ


Loading...
Advertisement