મંગળ બજાર બીજા દિવસે પણ સજ્જડ બંધ રહ્યું હતું, રેલિંગ નાખવા બાબતે વેપારીઓએ વિરોધ કર્યો હતો

13 February 2020 07:24 PM
vadodara Video

મંગળ બજાર બીજા દિવસે પણ સજ્જડ બંધ રહ્યું હતું, રેલિંગ નાખવા બાબતે વેપારીઓએ વિરોધ કર્યો હતો


Loading...
Advertisement