વડોદરાના ગ્રામ્ય વિસ્તાર માંથી પકડાયેલા 47.10 લાખની કિંમતના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરાયો

12 February 2020 07:03 PM
vadodara Video

વડોદરાના ગ્રામ્ય વિસ્તાર માંથી પકડાયેલા 47.10 લાખની કિંમતના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરાયો


Loading...
Advertisement