15 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલો 30 ફૂટ લાંબો અને 20 ફૂટ પહોળો ત્રિરંગો ભરૂચમાં લહેરાયો

27 January 2020 06:31 PM
Surat Video

15 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલો 30 ફૂટ લાંબો અને 20 ફૂટ પહોળો ત્રિરંગો ભરૂચમાં લહેરાયો


Loading...
Advertisement