મોરારિ બાપુએ રાજપેલેસમાં પણ વાત દોહરાવી, કહ્યું, અમિત શાહ સરદાર પટેલના રસ્તે ચાલી રહ્યા છે

27 January 2020 06:23 PM
Rajkot Dharmik Video

મોરારિ બાપુએ રાજપેલેસમાં પણ વાત દોહરાવી, કહ્યું, અમિત શાહ સરદાર પટેલના રસ્તે ચાલી રહ્યા છે


Loading...
Advertisement