પૂરતું વળતર ન મળતા ખેડૂત દંપતીનો સમાધિ દ્વારા જેટકો સામે વિરોધ

02 December 2019 07:48 PM
Rajkot Video

પૂરતું વળતર ન મળતા ખેડૂત દંપતીનો સમાધિ દ્વારા જેટકો સામે વિરોધ


Loading...
Advertisement