લોકશાહીના સમર્થકોને પોલીસની ચેતવણી-આ રીતે પ્રદર્શન કરશો તો અમે ફાયરિંગ કરશું

19 November 2019 07:32 PM
Video World

લોકશાહીના સમર્થકોને પોલીસની ચેતવણી-આ રીતે પ્રદર્શન કરશો તો અમે ફાયરિંગ કરશું


Loading...
Advertisement