અમદાવાદમાં ગોતાના વસંતનગરમાં પાણીની ટાંકી ઉતારતી વખતે ધરાશાયી

18 November 2019 07:34 PM
Ahmedabad Video

અમદાવાદમાં ગોતાના વસંતનગરમાં પાણીની ટાંકી ઉતારતી વખતે ધરાશાયી


Loading...
Advertisement