બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરીક્ષાનું પેપર ફૂટ્યું હોવાનો દાવો, વ્હોટ્સએપ સ્ક્રીન શોટ્સ વાયરલ

18 November 2019 07:26 PM
Gujarat Video

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરીક્ષાનું પેપર ફૂટ્યું હોવાનો દાવો, વ્હોટ્સએપ સ્ક્રીન શોટ્સ વાયરલ


Loading...
Advertisement