જહાંગીરપુરામાં દાંડી-કેનાલ રોડ નજીક ઝાડીમાં ત્યજી દેવાયેલી નવજાત બાળકી મળી આવી

16 November 2019 07:08 PM
Ahmedabad Gujarat Video

જહાંગીરપુરામાં દાંડી-કેનાલ રોડ નજીક ઝાડીમાં ત્યજી દેવાયેલી નવજાત બાળકી મળી આવી


Loading...
Advertisement