અયોધ્યા ચોક તથા માધાપર ચોક વચ્ચે આવેલી મોટર ગેરેજમાં આગ લાગી હતી.

14 November 2019 08:10 PM
Rajkot Video

અયોધ્યા ચોક તથા માધાપર ચોક વચ્ચે આવેલી મોટર ગેરેજમાં આગ લાગી હતી


Loading...
Advertisement