થરાદ વાવ પંથકમાં વરસાદ સાથે કરા પડતા ખેડૂતોને મોટુ નુકસાન

14 November 2019 07:59 PM
Ahmedabad Gujarat Video

થરાદ વાવ પંથકમાં વરસાદ સાથે કરા પડતા ખેડૂતોને મોટુ નુકસાન


Loading...
Advertisement