કેશોદમાં મામલતદાર કચેરીએ ખેડૂતો શર્ટ કાઢી ધરણા પર બેઠા

08 November 2019 07:19 PM
Junagadh Video

કેશોદમાં મામલતદાર કચેરીએ ખેડૂતો શર્ટ કાઢી ધરણા પર બેઠા


Loading...
Advertisement