વડોદરા ટ્રાફિક પોલીસ વ્હિસલ, ફ્લેશરલાઇટ અને સાયરનની થ્રી ઇન વન સુવિધા ધરાવતા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી સજ્જ

08 November 2019 07:13 PM
Ahmedabad Gujarat Video

વડોદરા ટ્રાફિક પોલીસ વ્હિસલ, ફ્લેશરલાઇટ અને સાયરનની થ્રી ઇન વન સુવિધા ધરાવતા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી સજ્જ


Loading...
Advertisement