વડોદરા કોંગ્રેસે જનતા મેમોનો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો, ગંદગીના ઢગલાના ફોટો પાડીને પાલિકાને મોકલ્યા

08 November 2019 07:12 PM
Ahmedabad Gujarat Video

વડોદરા કોંગ્રેસે જનતા મેમોનો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો, ગંદગીના ઢગલાના ફોટો પાડીને પાલિકાને મોકલ્યા


Loading...
Advertisement