ક્ષત્રિય સમાજના યુવાઓએ આજે શસ્ત્રનું પૂજન કરીને દશેરાની ઉજવણી કરી

08 October 2019 07:53 PM
Rajkot Video

ક્ષત્રિય સમાજના યુવાઓએ આજે શસ્ત્રનું પૂજન કરીને દશેરાની ઉજવણી કરી


Loading...
Advertisement