બેલીયાઘંટા દુર્ગાપૂજા પંડાલમાં ભક્તોને અઝાન, હિન્દુ મંત્ર અને ચર્ચનાં ઘંટનો અવાજ સંભળાવાય છે

08 October 2019 07:47 PM
India Video

બેલીયાઘંટા દુર્ગાપૂજા પંડાલમાં ભક્તોને અઝાન, હિન્દુ મંત્ર અને ચર્ચનાં ઘંટનો અવાજ સંભળાવાય છે


Loading...
Advertisement