અમરેલીનાં પ્રોહી. બુટલેગર સામે પાસાનું શસ્ત્ર : ભૂજ જેલ હવાલ

18 September 2019 03:37 PM
Amreli
  • અમરેલીનાં પ્રોહી. બુટલેગર સામે પાસાનું શસ્ત્ર : ભૂજ જેલ હવાલ

અમરેલી તા.18
અમરેલી એલ.સી.બી દ્વારા અમરેલી જીલ્લાટના ટોપ લીસ્ટેલડ પ્રોહી બુટલેગર યોગેશ બટુકભાઇ ખેર, રહે. ગંગા વિહાર સોસાયટી, અમરેલી, આને હાલ.સુરત, સાપરાભાઠા, અમરોલી વાળા વિરૂધ્ધગ પુરતા પુરાવાઓ એકઠાં કરી, પાસા દરખાસ્ત્ તૈયાર કરી, પોલીસ અધિક્ષક અમરેલી મારફતે જીલ્લાગ મેજીસ્ટ્રેરટ અમરેલીનાઓ તરફ મોકલી આપતાં મેજીસ્ટ્રેફટ આયુષ ઓકે યોગેશ બટુકભાઇ ખેર વિરૂધ્ધા પાસાનું વોરંટ ઇસ્યુર કરતાં પોલીસ અધિક્ષકની સુચના મુજબ અમરેલી એલ.સી.બી. ઇન્ચાીર્જ પો.ઇન્સ. ડી.કે.વાઘેલા તથા એલ.સી.બી. ટીમે યોગેશ બટુકભાઇ ખેરને પાસા વોરંટની બજવણી કરી પાલરા ખાસ જેલ, ભુજ ખાતે અટકાયતમાં રહેવા મોકલી આપવા તજવીજ કરેલ છે.


Loading...
Advertisement