વેસ્ટ પ્લાસ્ટીકમાંથી પેવિંગ બ્લોક બનાવવાનું શરૂ

30 August 2019 08:27 PM
Rajkot Video

રાજકોટ ને ઝીરો વેસ્ટ સીટી બનાવવા અનોખું અભિયાન :વેસ્ટ પ્લાસ્ટીકમાંથી પેવિંગ બ્લોક બનાવવાનું શરૂ


Loading...
Advertisement