ભુજમાં ધોધમાર 7 ઈંચ, મોટોબંધ જોશભેર વહેવા લાગ્યો, લોકો બંધ જોવા પહોંચ્યા

29 August 2019 08:08 PM
kutch Video

ભુજમાં ધોધમાર 7 ઈંચ, મોટોબંધ જોશભેર વહેવા લાગ્યો, લોકો બંધ જોવા પહોંચ્યા


Loading...
Advertisement