ચા ની હોટલના ગેસનો બાટલો લીકેજ થતાં આગ ફાટી નીકળી: 7 લાખનું નુકસાન

11 July 2019 06:46 PM
Jamnagar Video

Advertisement

ચા ની હોટલના ગેસનો બાટલો લીકેજ થતાં આગ ફાટી નીકળી: 7 લાખનું નુકસાન


Advertisement