ટાઈમ્સ નાઉ, ન્યુઝ નેશન Exit Poll પ્રમાણે કઈ રાજકીય પાર્ટીને કેટલી બેઠકો મળે છે ?

19 May 2019 07:30 PM
India Politics
  • ટાઈમ્સ નાઉ, ન્યુઝ નેશન Exit Poll પ્રમાણે કઈ રાજકીય પાર્ટીને કેટલી બેઠકો મળે છે ?

Advertisement

ટાઈમ્સ નોઉ :
ભાજપ + NDA : 306
કોંગ્રેસ + UPA : 132
મહાગઠબંધન + અન્ય : 104

વોટ શેર :
ભાજપ + NDA : 41.1%
કોંગ્રેસ + UPA : 31.7%
મહાગઠબંધન + અન્ય : 27%

ન્યુઝ નેશન :
ભાજપ + NDA : 282-290
કોંગ્રેસ + UPA : 118-126
મહાગઠબંધન + અન્ય : 130-138

વોટ શેર :
ભાજપ + NDA : 38%
કોંગ્રેસ + UPA : 30%
મહાગઠબંધન + અન્ય : 30%Advertisement