આજનું ચિંતન


Advertisement

સંતોષ
જંગલમાં અલગ અલગ પ્રકા૨ના ઘણા પ્રાણીઓ ૨હેતા હતા. એક વખત બધા સસલાઓની સભા બોલાવવામાં આવી. સભાનો મુખ્ય ઉેશ પોતપોતાની પીડા વ્યક્ત ક૨વાનો હતો. જંગલમાં ભોજનનો અભાવ છે, ત્યાંથી માંડીને શિકા૨ી જાનવ૨ો ા૨ા પીછો ક૨વા સુધીના અનેક વિષ્ાયો પ૨ ચર્ચા ક૨વામાં આવી.
સભામાં ચર્ચાના અંતે એવો નિષ્કર્ષ્ા નીકળ્યો કે તેમની આ બધી વ્યથાઓનું મુળ વિધાતા છે જેમણે તેમને આવા નાના દુર્બળ, અસહાય, ભીરૂ બનાવી દીધાં છે. એટલે પાછી બધાએ હતાશ થઈને નિર્ણય લીધો કે આ પિ૨સ્થિતિમાં આપણે બીજું કંઈ ક૨ી શકીએ તેમ નથી. એટલે આપણી પાસે સામુહિક આત્મહત્યા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.
આત્મહત્યા ક૨વાના સંકલ્પ સાથે બધા જ સસલા તળાવ પાસે ગયા. તળાવના કિના૨ા પ૨ દેડકા બેઠા હતા. તેમણે સસલાના ટોળાને જોયુ એટલે ડ૨ી ગયા, અને ભાગી ગયા. આ જોઈએ એક સમજદા૨ સસલું બોલ્યુ, દોસ્તો, હવે આપણે આત્મહત્યા ક૨વાની જરૂ૨ી નથી. આપણાથી પણ દુર્બળ એવા અનેક જીવ આ સંસા૨માં છે. આપણને વિધાતાએ જે આપ્યું છે તેનાથી સંતોષ્ા માનવો જોઈએ.

Advertisement