રાતે વિડીયો-ગેમ રમવાની અાદત રાખનારા ત્રણ કલાક મોડા સૂઅે છે

04 July 2018 03:05 PM
Health Technology
  • રાતે વિડીયો-ગેમ રમવાની અાદત રાખનારા ત્રણ કલાક મોડા સૂઅે છે

Advertisement

યંગ જનરેશનમાં સ્માટૅ ફોન પર વિડીયોરુગેમ રમવાનું પ્રમાણ વધી ગયું છે અેને કારણે તેમને ઉંઘ અોછી મળે છે. મોટા ભાગે ઘરની લાઈટસ અોફ થઈ જાય અને બધા જ સૂઈ જાય અે પછી પણ જુવાનીયાઅો તેમના મોબાઈલને મચેડયા કરતા હોય છે. અમેરિકાની યુનિવસિૅટી અોફ ટેકસસના પ્રોફેસરોઅે ૧૪થી ર૯ વષૅની વયના ૯૬૩ ગેમસૅનો સ્ટડી કયોૅ હતો. તેમણે અેક વીકમાં કેટલા કલાક વિડીયોરુગેમ રમી, કયા સમયે રમી, કઈ ગેમ રમી વગેરેનો ડેટા અેકઠો કયોૅ હતો. અા ડેટાના વિશ્ર્લેષણમાં તારવાયું હતું કે ૩૬ ટકા ગેમસૅે રાતના સમયે જ વિડીયોરુગેમ રમવામાં સૌથી વધુ સમય ફાળવ્યો હતો. અેક વીકમાં લગભગ ચારથી પાંચ રાત તેમણે સરેરાશ અઢીથી ત્રણ કલાક વિડીયોરુ ગેમ રમવામાં ગાળી હતી. રાતે અપૂતી ઉંઘ મળતી હોવાને કારણે દિવસે ઉંઘ રેટાપણું અને સુસ્તી અનુભવનારા ગેમસૅનું પ્રમાણ લગભગ ૬૭ ટકા જેટલું હતું રાતના સમયે ગેમ રમવાની અાદત જબરું વ્યસન પેદા કરનારી અને કમ્પલ્સિવ હોય છે અને અેને છોડવાનું ર૬ ટકા ગેમસૅને બહુ અઘરું લાગે છે.


Advertisement