અા.પૂ.શ્રી અરવિંદસાગરસૂરીજી મ. અાદિ ઠાણાનો સંભવિત વિહાર કાયૅક્રમ : અમદાવાદમાં દીક્ષા મહોત્સવ

13 March 2018 08:38 PM
Rajkot

જયોતિવિૅદ અા. શ્રી અરૂણોદયસાગરસૂરીજી મ.ના શિષ્યરત્ન

Advertisement

રાજકોટ, તા. ૧૩ રાષ્ટ્રસંત, અાચાયૅ ભગવંત શ્રી પદ્મસાગરસૂરી મ.ના શિષ્યરત્ના જયોતિવિૅદ અાચાયૅશ્રી અરૂણોદયસાગરસૂરીજી મ.નાં શિષ્યરત્ન અાચાયૅ ભગવંત શ્રી અરવિંદસાગરસૂરીજી મ. અાદિ ઠાણાનો અાઉવાથી અમદાવાદ સુધીનો સંભવિત વિહાર કાયૅક્રમ અહીં પ્રસ્તુત છે. અાજે તા.૧૩મીના પૂજયશ્રી રાજસ્થાનના ધેનડીમાં બિરાજમાન છે. તા.૧૪ના નીયલ, તા. ૧પના નાડોલ, તા. ૧૬ના ઢાલોપ, તા.૧૭ના મુંડારા, તા.૧૮ના (બેસતા મહિનાનું માંગલિક), ભદ્રંકરનગર, તા.૧૯ના બીજાપુર, તા. ર૦ના બેડા, તા. ર૧ના ચામુંડેરી, તા. રરના સીવેરા, તા. ર૩ના પેશુઅા, તા. ર૪ તથા તા.રપના સ્વરૂપ ગંજ, તા.ર૬ના કાછોલી, તા. ર૭ના ભુજેલા, તા.ર૮ના અાબુ રોડ (રીકો), તા. ર૯થી ૧ અેપ્રિલશ્રી કુંભારીયાજી તીથૅ, તા.ર/૪ના રવર, તા. ૩ના દાંતા, તા.૪ના અાંબાધારા, તા.પના સતલાસણા, તા.૬ તથા ૭ના તારંગાજી, તા.૮ના તારંગા સ્ટેશન, તા.૯ના ખેરાલુ, તા.૧૦ તથા ૧૧ના વડનગર, તા.૧રના વીસનગર, તા.૧૩ થી ૧૬ મહેસાણા સ્થિરતા કરશે. વિશેષ કાયૅક્રમ તા.૧લી અેપ્રિલમાં પૂજયશ્રીની નિશ્રામાં શ્રી કુંભારીયાજી તીથૅમાં નવસજિૅત સંકુલનો ઉદઘાટન પ્રસંગ ઉજવાશે. તા. ૧૭ થી ર૦ અેપ્રિલ સામેત્રા શ્રી કુંથુનાથ વગેરે જિનબિંબનો ભવ્ય પ્રતિષ્ઠા મહોત્સ, તા. ર૧/૪ના મહેસાણા શ્રી સીમંધરસ્વામી જૈન તીથૅની સાલગિરિ પ્રસંગ ઉજવાશે. તા.ર૪/૪ થી રપ સુધી મુદરડારુનૂતન જિણોૅઘ્ધારિત જિનાલયમાં જિનબિંબ, દેવદેવી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પૂજયશ્રીની નિશ્રામાં ઉજવાશે. અાગામી તા. ૧લી મેના અમદાવાદમાં પ્રવેશ તા. ૧૦ થી ૧ર મે અમદાવાદમાં મુમુક્ષુ કૌશિકકુમાર રાજકુમાર રાઠોડનો દીક્ષા સમારોહ યોજાશે. અાગામી તા. ૧૯ જુલાઈના અા.ભ.શ્રીઅરવિંદસાગરસૂરીજી મ. અાદિ ઠાણાનો મુંબઈરુથાણાના શ્રી રાજસ્થાન શ્ર્વે.મૂ.પૂ. જૈન સંઘના અાંગણે ચાતુમાૅસ પ્રવેશ થશે તેમ યુનિ. રોડ જૈન સંઘના નિલેશ કોઠારીઅે જણાવેલ છે.


Advertisement