સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તા.26મીએ તાલુકા કક્ષાનો અને જિલ્લા કક્ષાનો તા. 27 મી એ ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ યોજાશે

06 December 2018 01:51 PM
Surendaranagar
Advertisement

વઢવાણ તા.6
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પ્રજાજનોનો તેમના પ્રશ્નો તથા ફરિયાદ સ્થામનિક કક્ષાએ હલ થાય તે માટે મુખ્ય્મંત્રીશ્રી તરફથી તાલુકા કક્ષાએ અને જિલ્લા કક્ષાએ ફરિયાદ નિવારણ દિવસનું આયોજન કરવા નકકી કરેલ છે. જે અંતર્ગત ડિસેમ્બ+ર માસમાં તા.26-12ના રોજ દરેક તાલુકા કક્ષાનો અને તા.27/12ના રોજ જિલ્લા કક્ષાનો ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ યોજાનાર છે. આ ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત તારીખ 10-12ના રોજ સાંજના 6 કલાક સુધીમાં તાલુકા કક્ષાના ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ માટેના તાલુકા કક્ષાના પ્રશ્નો, ફરિયાદો, જે તે તાલુકાઓના મામલતદારે પહોંચતા કરવા તથા જિલ્લા્ કક્ષાના પ્રશ્નો, ફરિયાદો સબંધિત ખાતા વિભાગોની સબંધકર્તા જિલ્લાકક્ષાની કચેરીના વડાને પહોંચતા કરવા સબંધકર્તા લોકોને જણાવવામાં આવે છે. અરજીમાં મથાળે મુખ્યિમંત્રીનો ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ લખવાનું રહેશે.
અરજદારે તેઓની અરજી/પ્રશ્નો બે નકલમાં મોકલવાના રહેશે. તારીખ વિત્યા પછીની કે અસંદિગ્ધ અને અસ્પાષ્ટત રજુઆતવાળી એક કરતાં વધુ શાખાના પ્રશ્નો હોય તેવી, સુવાચ્યષ ન હોય તેવી, નામ સરનામા વગરની કે વ્યનક્તિગત આક્ષેપોવાળી તેમજ અરજદારનું હિત સંકળાયેલ ન હોય તેવી તથા કોર્ટ મેટર, આંતરીક તકરાર, સેવાને લગતી અરજી પર કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકશે નહીં. સરકારી કર્મચારીઓના સેવા વિષયક બાબતને લગતા પ્રશ્નો અને કોર્ટ મેટર કે અપીલ/વિવાદ હેઠળના પ્રશ્નોનો કે બેકીંગ અંગેના પ્રશ્નો કે ભુકંપને લગતા પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં. જેની અરજદારોને નોંધ લેવા નિવાસી અધિક કલેકટરની એક યાદીમાં જણાવાયું છે.


Advertisement