કૃષ્ણભકિતનું માહત્મય વિશે પ્રવચન

04 December 2018 04:58 PM
Dharmik
Advertisement

આવતીકાલે વકતા નિશીથભાઈ ઉપાધ્યાય સાંજે 5 થી 6 સુધી પ્રણવાનંદ સંસ્કૃત ભવન ખાતે કૃષ્ણભકિતનુ માહત્મય વિશે પ્રવચન આપશે.


Advertisement