આવી દિવાળી લાવી સમૃદ્ધિ : ફૂલોની બજારમાં 15 થી 20 ટકાનો વધારો

07 November 2018 04:50 PM
Video

Advertisement

આવી દિવાળી લાવી સમૃદ્ધિ
ફૂલ બજારમાં દિવાળી તેજી
લોકો ખરીદી કરી રહ્યા છે ફૂલોની
ફૂલોની બજારમાં 15 થી 20 ટકાનો વધારો


Advertisement