જસદણ નગરપાલિકાનો વહીવટ કલેકટર હસ્તક લેવા માંગણી ઉઠી

06 November 2018 01:54 PM
Jasdan

દલિત કાયૅકર રાજુભાઈ પરમારની રજુઅાત

Advertisement

(હિતેષ ગોસાઈ) જસદણ તા. ૬ જસદણ નગરપાલિકા વિસ્તારના ભાજપના ર૩ અને કોંગે્રસના પ સભ્યોને અને નિવૃત સરકારી કમૅચારી અને હાલના ચીફ અોફીસર ચૌહાણને પોતાના ઘરે બેસાડી રાજકોટ જિલ્લા કલેકટર જસદણ નગરપાલિકાનો વહીવટ કરશે તો જ જસદણ બચશે. નહીત્તર ડુબી જશે. તેવુ નિવેદન દલિત કાયૅકર રાજુ બાવાભાઈ પરમાર (વકીલ) અે અાપ્યું હતું. વધુમાં જણાવ્યું છે કે જસદણમાં નગરપાલિકાની ગત ચૂંટણીમાં ભાજપના ર૩ અને કોંગેંસના પ સભ્યો ચૂંટાઈ અાવ્યા હતા. શરૂઅાતથી શાસનકતાૅઅો ભાજપના સભ્યો છે. શરૂઅાતથી જ સભ્યો ગેરરિતી, કૌભાંડ, ભ્રષ્ટાંચાર, ટકાવારી લઈ કામો અપાવવા. બિલો ચૂકવણીમાં ભાગ બટાઈ અાવા અનેક કારણો લઈને લોકશાહીના ચીથરા ઉડાડયાં છે. અને સરકારી નાણાંકીય ગ્રાંન્ટ અને નાગરિકો જે કરવેરા ભરે છે તે રકમ ઉપરાંત પાલિકાની ભાડાંની અાવકનો દુર ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે તે અટકે અને હાલ અપહરણ ઉગ્ર દલીલો સભ્યો વચ્ચે થઈ રહી છે. તેની પીઠા જસદણને છે. ત્યારે જિલ્લા કલેકટર જસદણ પાલિકાનો વહીવટ પોતાના હસ્તક લઈ લે તો જ જસદણનો વિકાસ થશે. તેમ રાજુભાઈ પરમારે નિવેદનમાં જણાવ્યું છે.


Advertisement