ધારીના દેવળા ગામે 30 ફૂટ ઉંડા કૂવામાં સિંહ ખાબક્યો, વન વિભાગે રેસ્ક્યુ કરી કાઢી બહાર

15 October 2018 07:39 PM
Video

Advertisement

ધારીના દેવળા ગામે 30 ફૂટ ઉંડા કૂવામાં સિંહ ખાબક્યો, વન વિભાગે રેસ્ક્યુ કરી કાઢી બહાર


Advertisement