ચચૅ પર સૈન્યનું પરિવહન


Advertisement

મોસ્કોરુરશિયામાં રિયાઝાન હાયર અેરબોનૅ કમાન્ડ સ્કુલ ખાતે યોજાયેલા ઈવેન્ટના ભાગરૂપે સેંટ જયોજૅ ધી ગ્રેટ શહીદના ચચૅ પર સૈન્ય પરિવહન હેલિકોપ્ટર ઉડાન ભરી રહયું છે.

Advertisement