ફિલિપન્સમાં કેથેલિક ભક્તોનો મેળો


Advertisement

ફિલિપનો ૨ોમન કેથેલિક ભક્તો ફિલિપન્સમાં મનિલામાં તેના તહેવા૨ દિવસની ઉજવણી ક૨વા માટે એકઠા થયેલા લાખો ભક્તો જે પુલ પસા૨ ક૨ી ૨હ્યા છે.

Advertisement