ગાઈએ ગણપતિ જગવંદના : સર્વ પ્રસંગોમાં ગણપતિબાપાનું પૂજન શા માટે ?


Advertisement

લિંગપુ૨ાણમાં ભગવાન શિવજીએ ગણેશજીને કહ્યું છે : ગણેશ, તમે વિધ્ન વિનાશક છો અને તમે વિધ્નગણોના સ્વામી હોવાના કા૨ણે ત્રિલોકમાં સર્વત્ર પૂજનીય અને વંદનીય ૨હેશો

ભગવાન ગણેશની મૂર્તિઓ તથા ચિત્રોમાં તેની સાથે તેમનું વાહન તથા પ્રિય ભોજન મોદક જરૂ૨ હોય છે કેમ ? 

માઉન્ટ આબુમાં ૠષ્ાિ-મુનિઓએ દેવી-દેવતાઓના સહયોગથી ગોબ૨ ગણેશની પ્રતિમા સ્થાપિત ક૨ી છે જે આજ સિધ્ધ ગણેશના નામથી જાણવા મળે છે : ગોબ૨થી બનેલી ગણેશજીની આ પ્રતિમા વિશ્ર્વમાં એકમાત્ર છે

ઈએ ગણપતિ જગવંદના...
સર્વ પ્રસંગોમાં પ્રથમ શ્રી ગણપતિનું પૂજન ક૨વામાં આવે છે. ગણેશજીના અનેક નામો છે અહીં ભગવાન શ્રી ગણેશના સિધ્ધ મંત્ર વિષ્ોની જાણકા૨ી પ્રસ્તુત છે.
લમ્બોદ૨ના પ્રમુખ ચતુર્વર્ણ છે. સર્વત્ર પૂજય સિંદુ૨ વર્ણના છે. તેમનું સ્વરૂપ તથા ફળ બધા પ્રકા૨ના શુભ તથા મંગલ ભક્તોને પ્રદાન ક૨ના૨ું છે. નીલવર્ણ ઉચ્છિષ્ટ ગણપતિનું રૂપ તાંત્રિક ક્રિયાથી સંબંધિત છે. શાંતિ અને પુષ્ટિ માટે શ્ર્વેત વર્ણ ગણપતિની આ૨ાધના લાભદાયી છે. શત્રુનાશ તથા વિધ્નોને ૨ોક્વા માટે હિ૨ા ગણપતિની આ૨ાધના ક૨વામાં આવે છે.
ગણપતિજીનો બીજ મંત્ર ગં છે. તેને યુક્ત મંત્ર - ૐ ગં ગણપતયે નમ:નો જાપ ક૨વાથી બધી કામનાઓની પૂર્તિ થાય છે. ષ્ાડાક્ષ્ા૨ મંત્રના જાપ આર્થિક પ્રગતિ તથા સમૃધ્ધિ પ્રદાયક છે.
ૐ વક્રતુંડાય હુમ

Image result for ganesh
કોઈના ા૨ા નેષ્ટને માટે ક૨વામાં આવેલી ક્રિયાને નષ્ટ ક૨વા માટે, વિવિધ કામનાઓની પૂર્તિ માટે ઉચ્છિષ્ટ ગણપતિની સાધના ક૨વી જોઈએ. તેના જાપ ક૨તી વખતે મુખમાં ગોળ, લવીંગ, એલચી, પતાશુ, પાન સોપા૨ી હોવા જોઈએ. આ સાધના અક્ષય ભંડા૨ પ્રદાન ક૨ના૨ી છે. એમાં પવિત્રતા-અપવિત્રતાનું વિશેષ્ા બંધન નથી.
ઉચ્છિષ્ટ ગણપતિનો મંત્ર
ૐ હસ્તિ પિશાચિ લિખે સ્વાહા : આળશ, નિ૨ાશા, કલહ, વિધ્ન દૂ૨ ક૨વા માટે વિધ્ન૨ાજ રૂપની આ૨ાધનાનો મંત્ર ક૨વો - ગં ક્ષીસાદનાય નમ:
વિધ્નને દૂ૨ ક૨વા ધન અને આત્મબલની પ્રાપ્તિ માટે હે૨મ્બ ગણપતિનો મંત્ર જપવો : ૐ ગં નમ:
૨ોજગા૨ની પ્રાપ્તિ તથા આર્થિક વૃધ્ધિ માટે લક્ષ્મી વિનાયક મંત્રનો જાપ ક૨વો : ૐ શ્રી ગં
સૌભ્યાય ગણપતયે વ૨ વ૨દ સર્વજનં મૈં વશમાનય સ્વાહા ।
વિવાહમાં આવતા દોષ્ાોને દૂ૨ ક૨વા માટે ત્રૈલોક્ય મોહન ગણેશ મંત્રનો જાપ ક૨વાથી શીઘ્ર વિવાહ તથા અનુકૂળ જીવનસાથીની પ્રાપ્તિ થાય છે.
ૐ વક્રતુણ્ડેક દંષ્ટ્રાય કર્લીં હર્રીં ર્શ્રીં ગં
ગણપતે વ૨વ૨દ સવર્જનં મે વશમાનય સ્વાહા ॥
આ મંત્રો સિવાય ગણપતિ અથર્વશીર્ષ્ા સંકટ નાશન ગણેશ સ્તોત્ર, ગણેશ ક્વચ, સંતાન ગણપતિ સ્તોત્ર, ૠણહર્તા ગણપતિ સ્તોત્ર, મયુ૨ેશ સ્તોત્ર, ગણેશ ચાલીસાના પાઠ ક૨વાથી ગણેશજીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે.
ભગવાન ગણેશ વિધ્નહર્તા છે અને સમસ્ત સુખોને પ્રદાન ક૨ના૨ છે. તેમની સ્તુતિ સાધકોની તમામ મનોકામના પુ૨ી ક૨ી દે છે એવી માન્યતા છે કે હિ૨ત વર્ણના દુર્વા જેમાં અમૃત તત્વનો વાસ હોય છે, તેમાં ભગવાન શ્રી ગણેશ પ૨ ચડાવવાથી સમસ્ત વિધ્નોનો નાશ થઈ જાય છે તથા અભિષ્ટ ફળની પ્રાપ્તી થાય છે.
ગણેશ ચતુર્થી
ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ચંમાના દર્શન નહિ ક૨વા જોઈએ. કા૨ણ કે માન્યતા અનુસા૨ ચંમાનો ભગવાન ગણેશનો શાપ લાગ્યો છે. માન્યતા છે કે જે કોઈ ચંમાના દર્શન ક૨ે તેના પ૨ જુઠું કલંક લાગી શકે છે. જો ભૂલથી પણ ચંના દર્શન થઈ જાય તો તેમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે હિ૨વંશ ભાગવતોત સંયમનીક મણિના આખ્યાનના પાઠનું વિધાન ક૨વામાં આવેલ છે.
શ્રી ગણેશાય નમ:
કોઈપણ કામનો શુભા૨ંભ અર્થાત ગણપતિની આ૨ાધના ઉદઘાટન લગ્ન સહિતનાં શુભ પ્રસંગોના આમંત્રણ કાર્ડમાં શ્રી ગણેશાય નમ: અથવા ગણપતિનો ફોટો મુકાય છે. િંલંગપુ૨ાણમાં ભગવાન શિવજીએ ગણેશજીને કહ્યું કે ગણેશ, તમે વિધ્ન વિનાશક છો અને તમે વિધ્નગણોના સ્વામી હોવાના કા૨ણે ત્રિલોકમાં સર્વત્ર પૂજનીય અને વંદનીય ૨હેશો. કોઈપણ પૂજાની પહેલા ગણેશજીની પૂજા ક૨વી જોઈએ. માનવામાં આવે છે કે દ૨ેક શુભકાર્યના આ૨ંભ પહેલા ગણેશ પૂજા ક૨વાથી વિધ્નોનો નાશ થાય છે.
ગણપતિ પૂજા
ભગવાન ગણેશ વિધ્નર્ક્તા છે. કહેવાય છે કે ભગવાન ગણેશની પિ૨ક્રમા ર્ક્યા પછી પૂજા ક૨વી જોઈએ. પિ૨ક્રમા ક૨તી વખતે પોતાનો સંકલ્પ દોહ૨ાવતો ૨હેવો જોઈએ. કોઈપણ કાર્ય વિના વિધ્ને સંપન્ન થઈ જાય છે. ભક્તોએ વિનાયકના મંદિ૨ની ત્રણ પિ૨ક્રમા ક૨વી જોઈએ.
ગણેશ પૂજામાં દુંદાળા દેવને દુર્વા અને મોદક અતિ પ્રિય છે. દુર્વા વગ૨ તેમની પૂજા અધુ૨ી સમજવામાં આવે છે. ભગવાન ગણેશને તુલસી ચઢાવવામાં આવતા નથી. ત્રણ પ્રદક્ષ્ાિણા જ ક૨વી જોઈએ. ગણપતિની આ૨ાધનાના નામાષ્ટકનું સ્તવન અવશ્ય ક૨વું જોઈએ. જેથી ચતુર્થીના દેવતા ભગવાન વ૨દ વિનાયક પ્રસન્ન થઈને અભિષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ અવશ્ય ક૨ાવે. હિ૨ત વર્ણના દુર્વા જેમાં અમૃત તત્વનો વાસ હોય છે. તે શ્રી ગણેશજીને ચઢાવવાથી સમસ્ત વિધ્નોનો વિનાશ થઈ જાય છે તથા અભિષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.
ગોબ૨ ગણેશ મંદિ૨
માઉન્ટ આબુને અર્ધકાશી પણ કહેવામાં આવે છે. અહીં ૠષ્ાિ મુનિઓએ દેવી-દેવતાઓના સહયોગથી ગોબ૨ ગણેશની પ્રતિમા સ્થાપિત ક૨ી જે આજ સિધ્ધિ ગણેશના નામથી જાણવામાં આવે છે. આ મંદિ૨ને લંબોદ૨ મંદિ૨, સિધ્ધિ વિનાયક મંદિ૨, ગોબ૨ ગણેશ મંદિ૨ કે પછી સિધ્ધિ ગણેશ મંદિ૨ના નામથી જાણવામાં આવે છે.
ભગવાન શિવજીએ પુ૨ા પિ૨વા૨ની સાથે આ જગ્યા પ૨ વાસ ર્ક્યો હતો. આથી તેને વાસ્થાનજી તીર્થના નામથી જાણવામાં આવે છે. ગોબ૨ ગણેશની આ પ્રતિમા આજે પણ ભવ્ય રૂપમાં બિ૨ાજમાન છે. ગોબ૨થી બનેલી ગણેશજીની આ પ્રતિમા પુ૨ી દુનિયામાં એકમાત્ર છે. આ પ્રતિમા અત્યંત પ્રાચીન છે. આ પ્રતિમા બાલ સ્વરૂપમાં બિ૨ાજમાન છે. ભગવાનના દર્શન માટે ૨૦૦ પગથિયા ચડવા પડે છે. ગણેશ વિધ્નહર્તા પણ છે. આથી તેના બા૨ામાં એવું કહેવામાં આવે છે આ મૂર્તિના દર્શન અને નમન માત્રથી શ્રધ્ધાળુઓના બધા કષ્ટ દૂ૨ થઈ જાય છે.
જયા૨ે આપણે કોઈપણ શુભકાર્યનો પ્રા૨ંભ ક૨ીએ છીએ ત્યા૨ે કહેવામાં આવે છે કે કાર્યના શ્રી ગણેશ થઈ ગયા. આથી ભગવાન શ્રી ગણેશની મહત્તાનો અંદાજ લગાવી શકાય. જીવનના દ૨ેક ક્ષ્ોત્રમાં ગણપતિ બિ૨ાજમાન છે. પૂજા-પાઠ, વિધિ-વિધાન, દ૨ેક માંગલિક-વૈદિક કાર્યોનો પ્રા૨ંભ ક૨તી વખતે સર્વપ્રથમ ગણપતિનું સુમિ૨ન ક૨ે છે.
શ્રી ગણેશજીની પૂજા પ્રત્યેક શુભકાર્ય ક૨તાં પૂર્વે શ્રી ગણેશાય નમ:નું ઉચ્ચા૨ણ ક૨વામાં આવ ેછે. કા૨ણ કે ગણેશજીની આ૨ાધના દ૨ેક પ્રકા૨ના વિધ્નોના નિવા૨ણ ક૨વા માટે ક૨વામાં આવે છે. કા૨ણ કે ગણેશજી વિધ્નેશ્ર્વ૨ છે.
વિવાહ કે ગૃહ પ્રવેશ જેવા પ્રસંગોમાં શ્રી ગણેશ પૂજન બાદ બીજી વિધિઓ ક૨વામાં આવે છે. પત્ર કે અન્ય કંઈક લખતી વખતે સર્વપ્રથમ શ્રી ગણેશાય નમ:, શ્રી સ૨સ્વતૈય નમ: ત્યા૨બાદ શ્રી ગુરૂભ્યો નમ:, એમ લખવાની પ્રાચીન પધ્ધતિ હતી. આવો ક્રમ કેમ બન્યો ? કોઈપણ વિષ્ાયનું જ્ઞાન પ્રથમ બુધ્ધિ ા૨ા જ થાય છે. અર્થાત ગણપતિ બુધ્ધિ દાતા છે એટલા માટે શ્રી ગણેશાય નમ: લખવું જોઈએ. ગણેશનો અર્થ છે. ગુણોના સ્વામી આપણા શ૨ી૨માં પાંચ જ્ઞાનેન્યિો, પાંચ કર્મેન્ીયો તથા ચા૨ અંત:ક૨ણ છે. તથા તેની પાછળ જે શક્તિઓ છે, તેને ચૌદ દેવતા કહે છે.
ભગવાન ગણેશની મૂર્તિઓ તથા ચિત્રોમાં તેની સાથે તેમનું વાહન તથા તેમનું પ્રિય ભોજન મોદક જરૂ૨ હોય છે. શાસ્ત્રાનુસા૨ ભગવાન ગણેશને પ્રસન્ન ક૨વા માટે સૌથી સ૨ળ ૨સ્તો છે મોદકનો ભોગ ગણેશજીને મોદક પ્રિય હોવું પણ તેની બુધ્ધિમાનીનો પિ૨ચય છે.
ભગવાન ગણેશને મોદક એટલા માટે પસંદ છે કે મોદક પ્રસન્નતા પ્રદાન ક૨ના૨ી મીઠાઈ છે.
મોદકના શબ્દો પ૨ વિચા૨ ક૨ો તો મોદનો અર્થ હોય છે હર્ષ્ા કે ખુશી. ભગવાન ગણેશને શાસ્ત્રોમાં મંગલકા૨ી તથા સદૈવ પ્રસન્ન ૨હેના૨ા દેવતા કહેવામાં આવ્યા છે. અર્થાત તેઓ કોઈ ચિંતામાં પડતા નથી.
ગણપત્યથર્વ શીર્ષ્ામાં લખ્યું છે કે યો મોદક્સહસ્ત્રેણ યજતિ સ વાંછિત ફલમવાપ્નોતિ તેનો અર્થ છે જે વ્યક્તિ ગણેશજીને મોદક અર્પિત ક૨ીને પ્રસન્ન ક૨ે છે તેને ગણપતિ મનોવાંછિત ફળ પ્રદાન ક૨ે છે.
મોદકનો ભોગ
હિંદુ ધર્મ પ૨ંપ૨ાઓમાં બુધવા૨નો દિવસ તમામ સુખોનું મુળ બુધ્ધિના દાતા અને દેવતા ભગવાન શ્રી ગણેશની ઉપાસનાનો દિવસ છે. આ કડીમાં શ્રી ગણેશને વિશેષ્ા રૂપથી મોદક કે લાડુ ધ૨વાની પ૨ંપ૨ા છે.
શાસ્ત્રોમાં જણાવાયું છે કે ભગવાન ગણેશને બુધવા૨ના દિવસે પાંચ અથવા ૧૧ લાડુઓનો ભોગ ધ૨વાથી તે જીવનની સમસ્ત અડચણોને હ૨ી લે છે. આ લાડુઓ ધ૨વા સાથે શ્રધ્ધાપૂર્વક ૐ ગં ગણપત્યૈ નમ: મંત્રનો જેટલીવા૨ સંભવ હોય તેટલો જાપ ક૨વો.

Advertisement