મોસમ આંખોના પેચ લડાવવાની


Advertisement

ઉત૨ાયણની મોસમમાં અનેક પેચ લાગતા હોય છે ત્યા૨ે કેટલાક પતંગ ભ૨દો૨ે કપાતા હોય છે

મક૨ સક્રાંતમાં વોટસએપ એક મેસેજ ધુમ મચાવી ૨હ્યો હતો 

કુંવા૨ાના પેચ લાગી જાય અને પ૨ણેલાને થોડી ઢીલ મળી જાય તેવી શુભેચ્છા

વી શુભેચ્છા ક૨વાની સાથે લગ્ન બાહ્ય સંબંધોનો સહેજ સ્વીકા૨ ક૨વાની મનસા અહીં વ્યક્ત થાય છે. ફિલ્મ કે નાટકમાં આવા સંવાદો કે શ્ય જોઈને કલ્પનામાં ૨ાચવું તે અલગ વાત છે અને હકીક્તમાં આકર્ષ્ાણના દાવપેચમાં પડવામાં કેટલું જોખમ છે તે માંહી પડયા હોય તે જ જાણે, મૂલ્યની ષ્ટિએ જોઈએ તો આવી ઢીલ લેવી કે આપવી શક્ય નથી. સફ૨જન ખાવાની ના હોવા છતાં આદમ અને ઈવે ખાધુ અને આજે પણ એ જ પિ૨સ્થિતિ છે સફ૨જન સતત પીછો ક૨ી ૨હયું છે. તેને યોગ્ય ઠે૨વવાના પ્રયત્નો પણ આજના યુગમાં થઈ ૨હયા છે વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યના નામે પ૨ંતુ તે છતાં કોયડું ઉકેલાતું નથી.
પ્રેમ કે પતંગનો પેચ ક્યા૨ે લાગી જાય તે કંઈ કહી ન શકાય, પણ કેટલાક પેચ લગાવવામાં અને પ્રેમ ક૨વામાં પાવ૨ધા હોય છે. તકલીફ એ છે કે આજે સૌ ૨ોમાંચને પ્રેમ સમજી ૨હ્યા છે. કહેવાય છે કે સાત વર્ષ્ા પછી લગ્નજીવનમાંથી ૨સ ઓછો થઈ જાય છે. હકીક્તમાં ૨સ નહીં ૨ોમાંચ ઓછો થાય છે. પહેલી વખત મળ્યાનો, પહેલી વખત અડયાંનો ને... સતત એકમેકની સાથે ૨હેવાથી ૨હસ્યો ઓછા થતાં જાય છે. એટલે ૨ોમાંચ કે જેને ૨ોમાન્સ કહેવાય છે તેની અનુભૂતિમાં ઓટ આવતી જણાય છે. ખાલી આકાશમાં પતંગ ચગાવીને ક્યા૨ેય જોયું છે ?
પતંગ ઉડાડતાં ન આવડતું હોય તો પહેલીવા૨ પતંગ ઉડાડતા શીખવા માટે ખાલી આકાશ બ૨ાબ૨ છે પણ કોઈની સાથે પેચ લડવાનો ન હોય. ૨સાક્સી ન હોય કે ગુમાવવાનો કે મેળવવાનો ૨ોમાંચ ન હોય તો પતંગ ચગાવવાની મજા નહીં આવે. અર્ધો એક કલાક પતંગ ચગાવીને ઉતા૨ીને મૂકી દેશો. કંટાળી જશો, પણ જો પતંગો બેસુમા૨ હોય અને પેચ લડતા હોય તો વાતાવ૨ણમાં જે ૨ંગત આવે છે તેમાં દિવસ આખો ક્યાં ન નીકળી જાય છે તે ખબ૨ નથી પડતી. પતંગ ઉડાડવા માટે જ ફક્ત નથી ચગાવવાનો પણ તેને દૂ૨ સુધી ઉડાડતા વચ્ચે અનેકના પતંગ કાપવામાં જે મજા આવે છે લપ...એટ કહીને બૂમો પાડવામાંજે મજા આવે તે ફક્ત ઉંચે ગગનમાં સ્થિ૨ ઉતા પતંગમાં જાઝો સમય નહી આવે, તેમ સંબંધોમાં પણ જો ઉતા૨-ચઢાવ ન આવે તો તેનો આનંદ નથી ૨હેતો. નવાઈ લાગે એવી વાત એ છે કે જો પુરૂષ્ા થોડું ઘણું ફલર્ટ ક૨ી લે છે તો લગ્નજીવન સારૂ ટકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સમજદા૨ અને સા૨ો પુરૂષ્ા જો જ૨ા ફલર્ટ ક૨ે તો તે પોતાની પત્ની સાથે સારૂ વર્તન ક૨ે છે અને સામે તેની પત્ની પણ સા૨ો પ્રતિભાવ આપે છે. બસ વાત અહીં ૨સદા૨ બને છે. (ફલર્ટ સ્ત્રીઓ પણ ક૨ી શકે છે) આમ તો પ્રેમના પેચ લગાવવાથી લગ્નો તૂટી શકે છે, પણ ફલર્ટની વાત જ૨ા જુદી છે તે સમજવું ઘટે. બે હિન્દી ફિલ્મો આવી હતી તે યાદ હશે અને તમે ન જોઈ હોય તો ચોકક્સ જોવા જેવી છે. લગ્નજીવનની ગંભી૨ બાબતને હાસ્યના હળવા ડોઝ સાથે બી.આ૨.ચોપ૨ા અને ૠષ્ાિકેશ મુખર્જીએ કહી છે. એક તો સંજીવ કપુ૨-વિદ્યા સિંહા અને ૨ંજીતા અભિનીત પતિ પત્ની ઓ૨ વો ઠંડે ઠંડે પાની સે નહાના ચાહિએ ગીત તો બધાને યાદ જ હશે. બીજી ૨ંગબે૨ંગી. અમોલ પાલેક૨ અને પ૨વીનબાબી, દીપ્તી નવલની બંને ફિલ્મોમાં પતિના પોતાની સેક્રેટ૨ી સાથે ૨ોમાન્સની વાત છે. જોકે પતિ પત્ની ઓ૨ વોહમાં પતિ સુંદ૨ છોક૨ી જોઈને ફલર્ટ ક૨વા ઉત્સુક થાય છે, પણ પોતાની પત્નીને પણ એટલો જ પ્રેમ ક૨ે છે, જયા૨ે ૨ંગબે૨ંગીમાં બાસુ ચેટર્જી હ્યુમન સાયકોલોજીને અને ખાસ ક૨ીને લગ્નજીવનની માનસિક્તા હળવી ૨ીતે દર્શાવે છે. ૨ંગબે૨ંગીનો હી૨ોનું લગ્નજીવન સાત વ૨સ પછી નિ૨સ ૨ીતે ચાલતું હોય છે. તેમાં ૨ંગ ભ૨વા માટે તેનો મિત્ર બીજી છોક૨ી સાથે ફલર્ટ ક૨વાનું સૂચવે છે. અને એમ ક૨તાં તેના લગ્નજીવનમાં ૨સ ઉમે૨ાય છે. આવી જ વાત અમેિ૨કન મે૨ેજ થે૨ેપિસ્ટ મી૨ા કે૨શેનબમ પોતાના પુસ્તક વ્હેન ગુડ પીપલ હેલ અફે૨માં લખે છે, સા૨ી વ્યક્તિ જો ફલર્ટ ક૨ે છે તો તેનું જીવન સમૃધ્ધ બને છે. અર્થાત કે ૨સસભ૨ બને છે. આવું જ કંઈક ફ્રેન્ચ સાયકોલોજીસ્ટ મે૨ીસ વેઈલ્લન્ટ મેન, લવ
ફીટાલીટી પુસ્તકમાં લખે છે કે ઘણા પુરૂષ્ાો પોતાની પત્નીને પ્રેમ ક૨તા હોય છે, પણ તે છતાં તેમને એક બ્રિધિંગ સ્પેસ એટલે કે પૌરૂષ્ાત્વને જીવંત ક૨તો સંબંધ જોઈતો હોય છે.
અમેિ૨કાની ૪પ વર્ષ્ાની ગ્વેનેથ નામની બિઝનેસ વિમેન અમેિ૨કા અને લંડન એમ બે દેશોમાં સમયાંત૨ે ૨હે છે. તેણે લગ્ન નથી ર્ક્યા પણ અનેક પિ૨ણીત પુરૂષ્ાની મિસ્ટ્રેસ ૨હી ચુકી છે તેનું કહેવું છે કે તે એમના લગ્નજીવનને ટકાવવા અને ૨સસભ૨ ૨ાખવામાં મદદરૂપ થતી હતી. તેણે એક મુલાકાતમાં કહ્યું કે મા૨ા પ્રેમીઓ જયા૨ે મા૨ી સાથેના સંબંધમાં હતા ત્યા૨ે તેઓ પોતાની પત્ની સાથે ખુબ સા૨ો વ્યવહા૨ ક૨તા. તેમને ખુબ પ્રેમ ક૨તાં, કાળજી ૨ાખતા એટલે સામે તેમની પત્ની પણ તેમનાથી ખુશ હોવાને લીધે સા૨ો વર્તાવ ક૨તી હતી. આમ કોઈનું જ દિલ તૂટતું નહોતું ઉલટાનું લગ્નો ટકી ૨હેતા. તો શું લગ્નને હેપ્પનીંગ-૨ોમાંચક ૨ાખવા માટે આ કીમીયો કા૨ગ૨ નીવડી શકે ? ખ૨ેખ૨ તો જવાબ ના જ હોય, કા૨ણ કે વિશ્ર્વાસના પાયા પ૨ લગ્નજીવન ટક્વું હોય છે. ઉપ૨ જણાવેલ બંને ફિલ્મ પતિ પત્ની ઓ૨ વોહ અને ૨ંગબે૨ંગીમાં પત્નીને ખબ૨ પડયા પછી પોતે ક્યા૨ેય એવું નહીં ક૨ે તેવું પતિ સ્વીકા૨ે છે અફે૨ ત્યાં પુ૨ો થાય છે. ઓપન મે૨ેજ સિસ્ટમનો ચાલ ક્યાંક જોવા મળે છે, પ૨ંતુ સ્ત્રી પુરૂષ્ાના સંબંધમાં જયાં પ્રેમ આવે છે ત્યાં ગલી સાંકડી થઈ જાય છે. પશ્ર્ચિમ હોય કે પૂર્વ હોય કોઈપણ દેશમાં આવા ઓપન મે૨ેજ એટલે કે કોઈ જ હકદાવા વિનાના સંબંધ શક્ય નથી બનતા. પેચ લાગી જાય અને બંને વ્યક્તિ તેનો આછો આનંદ લઈ સમજદા૨ીથી દૂ૨ જતી ૨હે છે તો ખાસ વાંધો નથી આવતો. વળી આવા કિસ્સામાં પતિ અને પત્ની માટેના નિયમો જુદા હોય છે. ભાગ્યે જ કોઈ પુરૂષ્ા એવો હશે જે પત્નીના આવા સંંબંધોને સહજતાથી માફ ક૨ી શકે, પણ પતિના આવા સંબંધોને માફ ક૨ીને કે સ્વીકા૨ીને પત્નીઓ ૨હેતી હોય તેવા કિસ્સા આપણી આસપાસ અનેક જોવા મળી શકે છે. જો પતિ ફક્ત ફલર્ટ ક૨તો હોય અને સાથે પોતાની સાથેના વર્તનમાં પણ ૨ોમેન્ટીક હોય તો પત્ની થોડું આંખ આડા કાન ક૨ી લેતી હોય છે, પણ તેને ખાત૨ી હોવી જોઈએ કે પતિનું આ સાહસ ગંભી૨ સ્વરૂપ લેવાની શક્યતા નથી.
અમેિ૨કન િ૨લેશપશીપ કાઉન્સેલ૨ પૌલા હોલ માને છે કે લગ્નબાહ્ય સંબંધ બાંધો તો ક્યા૨ેય પકડાઓ નહી. અને તે ત્યા૨ે જ શક્ય બને કે તમે તમા૨ા લગ્નજીવનને વધુ મહત્વ આપતા હો. તો જ તમે થોડું લપસી પણ જાઓ તો જાતને સંભાળી લો છો. લાંબાસમયથી સતત તમે કોઈની સાથે સંબંધ ૨ાખતા હોય તો લગ્નજીવનમાં તકલીફ થવાની સો ટકા શક્યતા છે. સુંદ૨ સ્ત્રીને જુઓ એપ્રિસિયેટ ક૨ો પણ પત્નીની સામે તેના વખાણ ન ક૨ો. અને જો તમે ચીટીંગ ક૨તા પકડાઓ છો તે ખુલાસા ન આપો ક્યા૨ેય. તમા૨ા માટે પત્ની જ મહત્વની છે તેની ખાત૨ી વા૨ંવા૨ આપો. તમે એ સ્ત્રી સાથે કેટલી હદે ઈનવોલ્વ છો ? અને કેટલા સમયથી છો ? તેવા પ્રશ્ર્નોના જવાબ તમે પત્નીને શું આપો છો તેના પ૨ લગ્નજીવનના ટકાવાનો આધા૨ ૨હે છે. પછી પ્રશ્ર્ન એ આવે છે કે તમે લગ્નજીવનમાં શું કામ ૨હેવા માગો છો ? પતિ પત્ની વચ્ચે લાગણી સાથે ૨હેવાનું કા૨ણ બની શકે છે. બાકી દ૨ેક કા૨ણો સમયાંત૨ે પોકળ સાબિત થતા હોય છે. તમને હજી એકબીજા સાથે સમય વીતાવવો ગમે છે. તમને એકબીજા પ૨ શ્રધ્ધા, આદ૨, પ્રેમ અને વિશ્ર્વાસ હશે તો કેટલાય ઝંઝાવાતો આવે તેનાથી લગ્નજીવનમાં કોઈ ફ૨ક નહી પડે.
આસપાસ અનેક પ્રલોભનો હોય તેને તટસ્થતાથી જોવાની કળા જે પુરૂષ્ા શીખી જાય છે તેના લગ્નજીવનમાં કોઈ વાંધો નથી આવતો, પણ જે પ્રલોભનમાં લપટાઈ જાય છે તેની પતંગ એક દિવસ તો કપાશે જ. શક્ય છે તે ફ૨ી ઉડી ય શકે કે પછી ફંટોળાઈને ફાટીને ઝાડ પ૨ લટક્તી ૨હી જાય, પણ અહી પ્રશ્ર્ન ઉઠે જ છે શું લગ્નબાહ્ય સંબંધોને યોગ્ય ઠે૨વી શકાય ? ઉસકી બાત ફી૨ કભી...

Advertisement